Työtuomioistuimen välituomio palomiesten varallaoloa koskevassa asiassa

Julkaistu 19.3.2020

Työtuomioistuimen välituomio palomiesten varallaoloa koskevassa asiassa

Työtuomioistuin on 19.3.2020 antanut välituomion palomiesten varallaoloa koskevassa asiassa R 167/17. Kyse oli Keski-Suomen pelastuslaitoksen eräillä paloasemilla 1.1.2014 ja 31.3.2016 välisenä aikana suoritetusta varallaolosta. Kanteessa oli vaadittu vahvistettavaksi, että viranhaltijoille tuona aikana varallaoloksi luettu aika tuli lukea työajaksi. Viranhaltijoille oli lisäksi vaadittu maksettavaksi palkkasaatavia. Välituomiolla ratkaistiin ensin kysymys siitä, tuliko työnantajan varallaoloksi katsoma aika lukea työajaksi.

Palomiehillä oli varallaoloaikana ollut velvollisuus saapua paloasemalle pääsääntöisesti viiden minuutin kuluttua hälytyksestä. Tuo aika oli ollut niin lyhyt, että se ei tosiasiassa ollut jättänyt varallaolijoille mahdollisuutta oleskella muualla kuin paloaseman välittömässä läheisyydessä. Valmiusaikaa koskevan ehdon katsottiin rajoittaneen merkittävästi varallaolijoiden mahdollisuuksia keskittyä omiin asioihinsa ja viettää vapaa-aikaansa haluamallaan tavalla. Palomiesten katsottiin olleen varallaoloaikana tosiasiallisesti samalla tavalla työhön sidottuja kuin varsinaisia työtehtäviä suorittaessaan. Varallaoloksi katsottu aika tuli lukea työajaksi.

Työtuomioistuimessa on ollut vireillä myös muun ohella Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Pirkanmaan pelastuslaitosten paloasemilla suoritettua varallaoloa koskevia asioita. Välituomiot näissä asioissa (R 165/17, R 166/17 ja R 168/17) annetaan sen jälkeen, kun Euroopan unionin tuomioistuin on antanut ratkaisun asiassa C-580/19. Mainitussa asiassa varalla olevan palomiehen oli hälytyksen tultua välittömästi lähdettävä tehtäväpaikalle tai paloasemalle ja saavutettava se 20 minuutissa hälytyksestä. Hänen oli tullut valita oleskelupaikkansa siten, että hän oli kyennyt työvaatetukseen pukeutuneena ajamaan hälytysajoneuvolla 20 minuutin kuluessa kaupungin rajalle. Ennakkoratkaisupyynnön unionin tuomioistuimelle esittänyt saksalainen tuomioistuin on halunnut tietää, onko varallaoloaika katsottava työaikadirektiivissä tarkoitetuksi työajaksi vain silloin, kun työntekijän on oleskeltava tänä aikana työnantajan määrittämässä paikassa, vai voiko työajasta olla kyse myös ilman tällaista maantieteellistä velvoitetta sillä perusteella, että työntekijä ei voi valita vapaasti oleskelupaikkaansa tai hänen vapaa-ajan toimintaansa rajoitetaan laadullisesti. Tuossa asiassa annettavalla ratkaisulla voi olla merkitystä työtuomioistuimessa vireillä olevissa asioissa R 165/17, R 166/17 ja R 168/17 annettavien ratkaisujen kannalta.

Unionin tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa C-580/19 ennakkoratkaisupyyntö on esitetty 30.7.2019. Keskimääräinen käsittelyaika unionin tuomioistuimessa oli vuonna 2018 noin 16 kuukautta.

Lisätiedot:

Työtuomioistuinneuvos Outi Anttila

outi.anttila(at)oikeus.fi

puh. 029 56 43385

Avainsanat

uutinen